นโยบายการจัดการน้ำเสียในโรงแรมรอยัลนาคารา จ.หนองคาย

       โรงแรมเป็นกิจกรรมหนึ่งในชุมชนที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย โดยโรงแรมเป็นสถานที่บริการแขกที่มาพัก ดังนั้น น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมในโรงแรม ไม่ว่าจะจากห้องพักแขก จากห้องอาหาร จากห้องครัว เป็นต้น อาจมีสิ่งสกปรกปนเปื้อนและอาจแพร่กระจายออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกโรงแรมได้ ซึ่งตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด  ซึ่งทางโรงแรมรอยัลนาคารา เป็นอาคารประเภท ข. คือ โรงแรมที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง ทางโรงแรมฯจึงได้มีนโยบายเรื่องการจัดการน้ำเสียดังนี้

  1. จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน เพื่อทำลายสารพิษและจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค เพื่อป้องกันการก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะมลพิษทางน้ำ และเพื่อเปลี่ยนสภาพของเสียในน้ำเสียให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้
  2. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องและต่อเนื่องสม่ำเสมอ
  3. สร้างจิตสำนึกด้านการจัดการน้ำเสียในโรงแรม
  4. มุ่งในการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมและป้องกันมลพิษ ในการใช้ทรัพยากรจากกิจกรรมระบบบำบัดน้ำเสีย

Accessibility