นโยบายด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

โรงแรมรอยัลนาคารา และศูนย์ประชุมนาคารา มีโนบายด้านการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังนี้

 1. การซื้อและการใช้บริการผลิตภัณฑ์ซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซื้อสินค้าในท้องถิ่นและตามฤดูกาล เพื่อลดความต้องการการขนส่งและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 2. จัดกิจกรรมและส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่น แขก และพนักงานช่วยรักษาและปกป้องสิ่งแวดล้อม
 3. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานและลูกค้าทราบในเรื่องการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 4. ตรวจสอบ ตรวจเช็ค และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ระบบต่างๆให้ได้มาตรฐานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย น้ำที่ปล่อยลงในคลองน้ำสาธารณะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด
 5. ขยะทั้งหมดถูกคัดแยกอย่างเหมาะสมตามประเภท ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะอันตราย แก้ว ขวดพลาสติก
 6. การจัดฝึกอบรมพนักงานในการรณรงค์ให้โรงแรมมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
 7. ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด/ สารฆ่าแมลง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 8. มีการคัดแยกเศษอาหารที่เหลือและนำไปขายจากผู้รับซื้อ และนำรายได้นี้มาเพิ่มเป็นสวัสดิการของพนักงาน
 9. เพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่โรงแรม โดยการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม
 10. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน
 11. ด้านการป้องกันและควบคุมเสียงและเขม่าควัน/ฝุ่นละออง ให้อยู่ในระดับที่ได้มาตรฐาน
 12. มีการกำหนดพื้นที่และติดป้ายห้ามสูบหรี่ตามกฎหมายรณรงค์การลดสูบบุหรี่ทั้งพนักงาน และผู้ใช้บริการอย่างชัดเจน
 13. พนักงานให้รับ-ส่ง อีเมล์แทนการถ่ายสำเนาเอกสาร เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ
 14. รณรงค์ให้พนักงานเมื่อสั่งพิมพ์เอกสารที่ใช้ภายในให้ใช้ลักษณะการพิมพ์เป็นแบบร่าง เพราะสามารถประหยัดปริมาณการใช้หมึก

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

โรงแรมรอยัลนาคารา และศูนย์ประชุมนาคารา มีนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน ดังต่อไปนี้

 1. ควบคุมชั่วโมการทำงานและการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อประหยัดพลังงาน
 2. ตู้เย็นในห้องพักแขกทุกห้องถูกตั้งอุณหภูมิที่เหมาะสม
 3. ตั้งเป้าในการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า/น้ำให้ได้ 5% ในแต่ละปี
 4. รณรงค์ให้แขกและพนักงานช่วยการประหยัดพลังงานไฟฟ้า/น้ำ
 5. ตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
 6. ระบบไฟฟ้าในห้องพักควบคุมโดยระบบคีย์การ์ด และมั่นตรวจสอบการใช้งาน เพื่อแน่ใจว่าเมื่อถอดคีย์การ์ดแล้ว ไฟในห้องจะถูกตัดทันที
 7. ใช้หลอด LED และหลอดตะเกียบ ในการใช้ในส่วนของแสงสว่างทั้งหมด
 8. ควบคุมการเปิดแอร์เมื่อมีงานประชุมเช้าให้เปิดก่อน 09.00 น. และเมื่อมีงานเลี้ยงตอนเย็นให้ทยอยเปิดทีละตัว เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
 9. การตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำอย่างสม่ำเสมอ โดยการจดเลขมิเตอร์น้ำทุกวัน
 10. รณรงค์ให้พนักงานหลีกเลี่ยงการเปิดก๊อกน้ำขณะล้างอาหาร/ภาชนะ
 11. การวางการ์ดให้แขกที่ประสงค์ใช้ผ้าเช็ดตัวซ้ำ เพื่ออนุรักษ์พลังงานในระบบซักรีด
 12. รณรงค์ให้พนักงานปิดไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า หลังออกจากสำนักงานทุกครั้ง
 13. รณรงค์ให้ปิดจอคอมพิวเตอร์หลังเลิกงาน และระหว่างพักรับประทานอาหารกลางวัน
 14. รณรงค์ให้พนักงานขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์
 15. มีบอร์ดข้อมูลเพื่อกระตุ้นให้ประหยัดน้ำและพลังงาน
 16. มีการฝึกอบรมพนักงานในการประหยัดน้ำและพลังงาน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โรงแรมรอยัลนาคารา และศูนย์ประชุมนาคารา มีนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังต่อไปนี้

 1. ความปลอดภัยในการทำงาน สุขอนามัยของพนักงาน และการรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ทุกระดับ เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน ทั้งของตนเอง ของบริษัทฯ และของผู้อื่น
 2. พนักงานทุกคน ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ พระราชบัญญัติ หรือประกาศของทางราชการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้ง ระเบียบปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
 3. มาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน
 4. บริษัทฯ เสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการให้ความรู้ และฝึกอบรม
 5. บริษัทฯ จะบริหารงานด้านความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพ เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุและอันตราย ที่พนักงานอาจได้รับขณะปฏิบัติงานให้น้อยที่สุดหรือเป็นศูนย์
 6. บริษัทฯ มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินตามนโยบายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

โรงแรมรอยัลนาคารา และศูนย์ประชุมนาคารา มีโนบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ดังต่อไปนี้

 1. โรงแรมรอยัลนาคารา และศูนย์ประชุมนาคารา มีนโยบายรับพนักงานที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดหนองคาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
 2. โรงแรมรอยัลนาคารา และศูนย์ประชุมนาคารา มีนโยบายการมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของท้องถิ่นและชุมชน ด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม หรือเอกลักษณ์ของจังหวัดหนองคาย
 3. โรงแรมรอยัลนาคารา และศูนย์ประชุมนาคารา มีนโยบายใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีในชุมชน หรือของที่ระลึกที่เป็นของพื้นเมืองหรือหาได้ในจังหวัดหนองคาย
Accessibility